Trung Quốc khát giấy, gom nhiều giấy cuộn từ Việt Nam