CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH CHỐNG HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MP PACK

Th4 04, 2024 CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH CHỐNG HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MP PACK

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

          – Được áp dụng cho người lao động đang làm việc tại Công ty cổ phần MP Pack, không phân biệt bộ phận làm việc, công việc, chức vụ, loại hình hợp đồng lao động.

          – Được áp dụng cho khách, nhà thầu phụ, đối tác… của Công ty cổ phần MP Pack.

II. MỤC ĐÍCH:

          – Chống hối lộ và tham nhũng liên quan đến cá hoạt động của Công ty.

          – Hướng dẫn cách xử lý khi phát hiện hành vi hối lộ và tham nhũng tại Công ty.

III. CHÍNH SÁCH:

1. Nhận diện vấn đề:

1.1. Hối lộ:  là hành vi đưa tiền hoặc vật phẩm có giá trị hoặc những thứ khác khiến cho người nhận hài lòng, để mong muốn được giúp đỡ mình thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, quy định của Công ty và khách hàng.

1.2 Tham nhũng: là hành vi lợi dụng quyền hành để nhận tiền hoặc vật phẩm có giá trị hoặc những thứ khác từ cá nhân, tổ chức để giúp đỡ người khác thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, quy định của Công ty và khách hàng.

2. Các dấu hiệu biểu hiện Hối lộ và tham nhũng

          – Đưa và nhận tiền, quà và vật phẩm khác trong quá trình tuyển dụng

          – Đưa và nhận tiền, quà và vật phẩm khác trong quá trình kiểm hàng, kiểm tra, giao hàng, bảo trì lắp đặt nghiệm thu máy móc…

          – Đưa và nhận tiền, quà và vật phẩm khác trong quá trình thực thi các chính sách, quy trình, quy định của luật, Công ty và khách hàng

          – Cung cấp và nhận thông tin, bí mật kinh doanh, hoạt động của Công ty để mưu cầu lợi ích bất hợp pháp

3. Chính sách chống hối hộ và gian lận thương mại:

          – Công ty nghiêm cấm hối lộ và tham nhũng trong tất cả giao dịch, hoạt động liên quan đến Công ty.

          – Công ty nghiêm cấm toàn bộ cán bộ công nhân viên, nhà thầu, đối tác thực hiện việc đưa, đề nghị hoặc nhận các khoản hối lộ chung chi hay bất cứ thứ gì có giá trị với bất cứ tổ chức hay cá nhân nào để có được hay duy trì một cách sai trái các hợp đồng, hoạt động kinh doanh, hoặc để đảm bảo bất kỳ lợi thế kinh doanh sai trái nào khác.

          – Nghiêm cấm các khoản hối lộ, lại quả, cũng như các khoản chung chi hay lợi ích bất hợp pháp hoặc trái đạo đức nào khác.

          – Công ty sẽ lưu giữ sổ sách và hồ sơ phản ánh chính xác và công bằng các giao dịch của Công ty và duy trì hệ thống kiểm soát kế toán nội bộ đầy đủ. Sổ sách và hồ sơ phải được ghi chép đầy đủ chi tiết một cách hợp lý để chúng phản ánh chính xác các giao dịch và việc sử dụng các tài sản của Công ty.

          – Thực hiện việc kiểm tra đối với các nhà cung cấp, nhà thầu là đối tác của Công ty cổ phần MP Pack, yêu cầu các nhà cung cấp, nhà thầu cùng thực hiện và tuân thủ chính sách này.

          – Công bố chính sách này trong toàn Công ty và các đối tác liên quan.

          – Khen thưởng người có công phát hiện hoặc tham gia ngăn chặn việc Tham ô hoặc gian lận thương mại bằng 1 trong các hình thức:

          * Tiền mặt

          * Nâng lương trước thời hạn

IV. QUY TRÌNH:

1.1. Quy trình xử lý:

          – Phát hiện vấn đề: căn cứ vào các dấu hiệu nhận biết nêu trên.

          – Người phát hiện bí mật báo cáo ngay về Ban chống Hối lộ và tham nhũng.

          – Ban chống hối lộ và tham nhũng báo cáo với Ban Giám đốc

          – Ban chống hối lộ và tham nhũng phối hợp với các bộ phận liên quan tiến hành điều tra.

          + Việc điều tra phải được lập biên bản đầy đủ và có ký xác nhận của các bên liên quan.

          + Tùy theo tính chất và mức độ hậu quả, cá nhân hoặc nhóm người vi phạm sẽ bị xử lý:

          + Nếu là nhân viên Công ty: xử lý theo Nội qui lao động hoặc áp dụng tương đương.

          + Nếu là bên đối tác kinh doanh: Gởi văn bản thông báo kèm bản sao chứng từ liên quan và nhất thiết chấm dứt ngay hợp đồng thương mại. Song song đó, báo cáo ngay cơ quan chức năng để hỗ trợ xử lý.

 • Trường hợp nghiêm trọng, liên hệ ngay với các cơ quan chức năng.    
  • Phòng An ninh kinh tế  Công An TP Đà Nẵng.                           
  • Công an Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng .                            .
  • Công an KCN Hòa Khánh.                          : .
  • Khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tập thể có đóng góp nhằm ngăn chặn hối lộ và tham nhũng
  • Báo cáo bằng văn bản đến khách hàng liên quan.

V. BẢO ĐẢM VIỆC TUÂN THỦ CHÍNH SÁCH – QUY TRÌNH:

          – Công ty cam kết thực hiện đúng và đủ nội dung của chính sách; quy trình này. Các hành động vô ý dẫn tới sai sót phải được chấn chỉnh và khắc phục ngay.

          – Chính sách; quy trình này được phổ biến trong toàn thể cán bộ quản lý, công nhân viên .

          – Hàng năm, chính sách; quy trình này được xem xét lại hoặc cập nhật cho phù hợp với pháp luật lao động hoặc tình hình thực tế (nếu có).

          – Công ty sẽ tiến hành các chương trình nâng cao nhận thức cho tất cả các Nhân viên về các tình huống và thực hành về liêm chính và đạo đức, chống hối lộ và tham nhũng.

          – Việc đào tạo sẽ được tổ chức thường xuyên, phù hợp với mức nguy cơ xảy ra hối lộ và tham nhũng liên quan đến các tình huống và phòng ban.

          – Trưởng các phòng ban liên quan, cán bộ quản lý, nhân viên và chuyên gia có nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động được quy định trong chính sách; quy trình này.

          – Mọi hành vi cố ý vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nội quy lao động tùy vào mức độ và trách nhiệm liên quan.

– Văn bản có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024.

GIÁM ĐỐCPhạm Thị Hòa Bình
(Đã ký)  
cblock
Bạn đang cần hỗ trợ, tư vấn các giải pháp về bao bì carton?

Liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc và tư vấn miễn phí.