Công ty cổ phần MP Pack Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10